คุณภาพแม่น้ำน่าน

สถานี
เวลา
DO*
น่าน
22 ก.ย. 23:00
7.5
อุตรดิตถ์
22 ก.ย. 23:00
7.6
พิษณุโลก
22 ก.ย. 23:30
7.8
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)