คุณภาพแม่น้ำน่าน

สถานี
เวลา
DO*
น่าน
23 ก.พ. 01:00
8.1
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 01:00
8.3
พิษณุโลก
23 ก.พ. 01:00
6.9
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)