คุณภาพแม่น้ำน่าน

สถานี
เวลา
DO*
น่าน
29 มี.ค. 05:30
7.6
อุตรดิตถ์
29 มี.ค. 05:30
8.4
พิษณุโลก
29 มี.ค. 07:00
6.0
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)