คุณภาพแม่น้ำน่าน

สถานี
เวลา
DO*
น่าน
26 พ.ค. 18:00
5.3
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 18:00
4.8
พิษณุโลก
26 พ.ค. 18:30
6.5
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)