คุณภาพแม่น้ำปิง

สถานี
เวลา
DO*
เชียงใหม่
26 พ.ค. 20:00
6.3
ตาก
30 เม.ย. 05:00
5.0
กำแพงเพชร
26 พ.ค. 19:30
6.4
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)