คุณภาพแม่น้ำปิง

สถานี
เวลา
DO*
เชียงใหม่
23 ก.ย. 00:00
7.0
ตาก
23 ก.ย. 00:00
4.9
กำแพงเพชร
20 ก.ย. 17:00
6.0
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)