คุณภาพแม่น้ำท่าจีน

สถานี
เวลา
DO*
นางลือ
22 ก.ย. 23:00
3.2
หันคา
22 ก.ย. 22:30
4.1
เดิมบางนางบวช
22 ก.ย. 23:00
3.3
สามชุก
25 พ.ค. 01:00
4.3
สุพรรณบุรี
22 ก.ย. 23:00
3.0
สองพี่น้อง
22 ก.ย. 22:30
1.9
บางเลน
22 ก.ย. 23:00
2.9
นครชัยศรี
22 ก.ย. 23:00
1.0
กระทุ่มแบน
22 ก.ย. 23:00
0.2
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)