คุณภาพแม่น้ำท่าจีน

สถานี
เวลา
DO*
นางลือ
23 ก.พ. 01:00
5.3
หันคา
23 ก.พ. 01:00
6.1
เดิมบางนางบวช
23 ก.พ. 00:30
X
สามชุก
23 ก.พ. 01:00
5.1
สุพรรณบุรี
23 ก.พ. 01:00
3.9
สองพี่น้อง
23 ก.พ. 00:00
2.5
บางเลน
23 ก.พ. 01:00
3.0
นครชัยศรี
23 ก.พ. 01:00
2.1
กระทุ่มแบน
23 ก.พ. 01:00
0.2
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)