คุณภาพ

สถานี
เวลา
DO*
ชัยบาดาล
21 ก.พ. 20:00
6.5
แก่งคอย
21 ก.พ. 20:00
2.4
เสาไห้
21 ก.พ. 20:00
3.7
นครหลวง
21 ก.พ. 20:00
4.0
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)