คุณภาพ

สถานี
เวลา
DO*
ชัยบาดาล
4 ส.ค. 21:30
5.2
แก่งคอย
4 ส.ค. 21:30
3.5
เสาไห้
4 ส.ค. 21:30
1.5
นครหลวง
4 ส.ค. 21:30
2.5
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)