คุณภาพแม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
28 ส.ค. 20:00
2.8
เสาไห้
22 ก.ย. 23:30
0.3
นครหลวง
22 ก.ย. 23:30
1.9
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)