คุณภาพแม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
23 ก.พ. 02:00
6.2
เสาไห้
23 ก.พ. 02:00
10.0
นครหลวง
23 ก.พ. 02:00
2.9
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)