คุณภาพแม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
26 พ.ค. 19:30
6.5
เสาไห้
26 พ.ค. 19:30
6.9
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)