คุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง

สถานี
เวลา
DO*
อุทัยธานี
19 เม.ย. 21:30
3.1
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)