คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
ชัยนาท
23 ก.พ. 02:00
5.5
สิงห์บุรี
14 ก.พ. 17:00
7.2
ป่าโมก
23 ก.พ. 02:00
6.3
อยุธยา
23 ก.พ. 02:00
6.3
บางบาล
23 ก.พ. 02:00
0.0
บางไทร
23 ก.พ. 00:00
4.7
สามโคก
23 ก.พ. 02:00
3.8
สำแล
23 ก.พ. 02:00
3.7
ปากเกร็ด
23 ก.พ. 02:00
3.6
อ่างทอง
1 ม.ค. 07:00
0.0
ดาวคะนอง
23 ก.พ. 02:00
2.7
สมุทรปราการ
23 ก.พ. 02:00
0.7
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)