คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
26 พ.ค. 20:00
6.3
ชัยนาท
26 พ.ค. 20:00
6.1
สิงห์บุรี
26 พ.ค. 20:00
8.2
ป่าโมก
26 พ.ค. 20:00
7.6
อยุธยา
26 พ.ค. 20:00
5.4
บางบาล
26 พ.ค. 19:30
0.0
บางไทร
26 พ.ค. 20:00
8.0
สามโคก
26 พ.ค. 20:00
5.0
สำแล
26 พ.ค. 20:00
5.9
ปากเกร็ด
26 พ.ค. 20:00
6.2
ดาวคะนอง
26 พ.ค. 20:00
0.3
สมุทรปราการ
26 พ.ค. 20:00
0.3
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)