หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
20-Feb 03:00
5.9
เสาไห้
20-Feb 04:30
7.0
นครหลวง
20-Feb 04:30
4.3

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)