หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
24-Sep 04:30
5.9
เสาไห้
26-Sep 14:30
4.8
นครหลวง
26-Sep 14:02
4.1

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)