หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
19-Nov 04:00
5.7
เสาไห้
16-Nov 17:30
6.6
นครหลวง
19-Nov 04:32
8.0

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)