หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำป่าสัก

สถานี
เวลา
DO*
แก่งคอย
17-Jul 12:00
5.4
เสาไห้
17-Jul 12:00
3.3
นครหลวง
17-Jul 12:02
2.9

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)