หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
21-Jan 01:00
6.7
ชัยนาท
21-Jan 01:00
6.8
สิงห์บุรี
21-Jan 01:00
7.4
ป่าโมก
21-Jan 01:00
5.9
บางบาล
21-Jan 01:30
4.9
อยุธยา
21-Jan 00:30
5.5
บางไทร
21-Jan 01:00
0.9
สำแล
21-Jan 01:00
1.5
ปากเกร็ด
21-Jan 01:01
0.9
ดาวคะนอง
21-Jan 01:00
0.5
สมุทรปราการ
21-Jan 01:00
0.3

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)