หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
17-Jul 12:00
5.8
ชัยนาท
17-Jul 12:00
5.3
สิงห์บุรี
17-Jul 12:00
6.9
ป่าโมก
17-Jul 12:00
7.6
บางบาล
17-Jul 09:00
9.5
อยุธยา
17-Jul 12:00
5.2
บางไทร
17-Jul 12:00
2.5
สามโคก
17-Jul 12:00
3.0
สำแล
17-Jul 12:00
3.0
ปากเกร็ด
17-Jul 12:00
2.4
ดาวคะนอง
17-Jul 12:00
1.2
สมุทรปราการ
07-Jul 22:30
0.9
อ่างทอง
14-Jun 03:30
7.8

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)